(+99412) 460 7021
(+99450) 273 2640
Foss FoodScan™ 2 Fish Analyser
Foss ProFoss™ 2 Poultry MDM
Foss NIRS DA1650 Bone Meal Analyser
Foss NIRS DS3 meat by-product analyser
Foss MeatScan
Foss FoodScan 2 Meat Analyser